Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego – „Radomax” oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego – www.radomax.pl zwanego dalej w treści regulaminu „Sklepem Internetowym”.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „RADO” St. Dominiak, E. Rączka Spółka Jawna z siedzibą w Przysiekach, 38-207 Przysieki 419, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000163786, NIP: 6851602860, REGON: 37033504700000, zwane dalej w regulaminie „Sprzedawcą”.
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  • 1) adres poczty elektronicznej: sklep@rado.com.pl
  • 2) tel/fax (013) 44-819-66 / (013) 44-295-90
  • 3) adres sklepu internetowego: www.radomax.pl
  • 4) siedziba firmy: 38-207 Przysieki 419.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie, bowiem jest on zamieszczony i dostępny w witrynie internetowej www.radomax.pl, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez Sklep Internetowy kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

§ 2. SŁOWNIK REGULAMINU

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • 1) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.radomax.pl prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną;
  • 2) Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „RADO” St. Dominiak, E. Rączka Spółka Jawna z siedzibą w Przysiekach, 38-207 Przysieki 419, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000163786 (NIP: 6851602860, REGON: 37033504700000);
  • 3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego;
  • 4) Konsument – osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • 5) Regulamin – niniejszy dokument;
  • 6) Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Klienta konto zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień;
  • 7) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez sprzedawcę na stronie sklepu internetowego;
  • 8) Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
  • 9) Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  • 10) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • 11) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  • 12) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • 13) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • 14) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • 15) Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§ 3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań:
  • 1) dostęp do sieci Internet,
  • 2) przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10,
  • 3) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  • 4) program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się klientowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 3. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka Prywatności dostępna na stronach internetowych Sklepu lub określona w niniejszym Regulaminie
 4. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 6. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
 7. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  • 1) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym – usługa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu Internetowego;
  • 2) prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym – usługa dotycząca prowadzenia Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie rozwiązać niniejszą usługę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy;
  • 3) formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym - Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie zakupu towarów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.

§ 4. PROCEDURA SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż towarów wolnych od wad. W Sklepie Internetowym prowadzona jest w szczególności sprzedaż tub papierowych, folii, kartonów.
 2. Dokładny opis cech sprzedawanego towaru znajduje się przy każdym sprzedawanym towarze.
 3. Klient może zamawiać tylko te towary, które w czasie składania zamówienia znajdują się w asortymencie Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia może być składane za pomocą :
  • 1) formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, bez konieczności dokonywania rejestracji;
  • 2) przy użyciu Konta, po wcześniejszym zarejestrowaniu się Kielna.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie w następujący sposób:
  • 1) wybór towaru poprzez umieszczenie go w wirtualnym koszyku;
  • 2) wypełnienie elektronicznego formularza, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mai lub
  • 3) wykorzystanie wcześniej wprowadzonych danych osobowych Klienta uzyskanych za pomocą uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym (zakup przy użyciu Konta);
  • 4) wybór metody płatności i wybór formy dostawy, spośród sposobów płatności i dostawy podanych na stronie internetowej Sklepu,
  • 5) po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: opisu przedmiotu Zamówienia, ceny jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), sposobu kontaktu ze Sprzedawcą, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy, danych kontaktowych Klienta;
  • 6) w celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu wraz z załącznikami, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, jak również akceptacji Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”;
  • 7) po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia z tą chwilą zostaje zawarta umowa,
  • 8) umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

§ 6. CENA I PŁATNOŚCI

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła i podane są w złotych polskich, z wyłączeniem kosztów dostawy, które podawane są odrębnie.
 2. Koszty dostawy doliczone są po podsumowaniu złożonego Zamówienia zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 3 regulaminu.
 3. Płatność za towar może być dokonana w następujący sposób:
  • 1) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • 2) gotówką za pobraniem, płatność uiszczana jest dostawcy towaru przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  • 3) płatność elektroniczna PayU (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej oraz za pośrednictwem paczkomatów.
 2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta, w terminie określonym w ofercie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem towarów „na zamówienie", których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany.
 5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8. REKLAMACJA TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy lub poprzez przesłanie jej za pomocą poczty elektronicznej: sklep@rado.com.pl
 4. Klient może zgłaszać również Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z usług elektronicznych.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej towaru w terminie do 14 dni, reklamacje dotyczące usług elektronicznych, o której mowa w pkt 4 rozpatrzone zostaną w terminie do 30 dni.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient przesyła do Sprzedawcy (na jego adres) reklamowany towar, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie.
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 8. Klient przesyła reklamowany towar na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt przesyłki towaru w ramach reklamacji poniesiony przez Klienta zostaje mu zwrócony przez Sprzedającego.
 9. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedający zwróci niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Uwzględniając żądanie Klienta w postaci naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedawca na własny koszt w terminie 14 dni przesyła na podany, w adres e-mail, adres naprawiony lub nowy towar.
 11. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klient adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może od umowy odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni (zgodnie z  ustawą o prawach konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umów:
  • 1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • 3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • 4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • 5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • 7) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na jego adres lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
 2. Konsument może:
  • 1) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów,
  • 2) skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: +48 22 55 60 800; e-mail uokik@uokik.gov.pl lub w formie pisemne pod adresem: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
  • 3) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Sposób skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:
  • 1) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  • 2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów jest Sprzedawca, to jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „RADO” St. Dominiak, E. Rączka Spółka Jawna z siedzibą w Przysiekach, 38-207 Przysieki 419, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000163786, NIP: 6851602860, REGON: 37033504700000.
 2. Dane osobowe Klientów, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  • 1) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • 2) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • 3) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Klienta takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu w ramach zawartej z Klinetem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • 4) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • 5) rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • 6) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • 7) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • 8) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • 9) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • 10) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • 11) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  • 1) podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Sklepem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Sklepu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi diagnostycznych (np. związanych z ruchem na stronie internetowej Sklepu), z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • 2) podmiotom wspierającym realizację przez Sprzedawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, takim jak kancelarie prawne oraz podmioty świadczące usługi doradcze, z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • 3) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z żądaniem konkretnego Klienta – podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności), podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie), którym dane są udostępniane jako odrębnym administratorom lub z którymi Sprzedawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zależności od statusu tych podmiotów pełnionego wobec przekazanych danych osobowych).
 4. Dane osobowe Klientów, przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  • 1) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
  • 2) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Sprzedawca lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
  • 3) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych,
  • 4) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  • 5) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
  • 6) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 6. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 8. W przypadku przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 9. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  • 1) klientów, którzy chcą utworzyć Konto w Sklepie – w celu rejestracji i założenia Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta (a w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), ale Klient nadal będzie mógł korzystać z możliwości dokonywania zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu w opcji bez rejestracji Konta;
  • 2) Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy towaru za pośrednictwem kuriera,
  • 3) Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
  • 4) Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  • 5) klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą ze Sprzedawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Sprzedawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  • 6) pozostałych przypadków - jest dobrowolne.
 10. Sprzedawca nie będzie prowadził operacji przetwarzania danych Klientów, w tym profilowanie, w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 12. POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające informacje, o których mowa w ust. 3 związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego.
 3. Sklep Internetowy wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają:
  • 1) dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników;
  • 2) tworzenie statystyk oglądalności sklepu internetowego;
  • 3) utrzymanie sesji Klienta.
 4. Klient może wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie ze sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Jeśli nie zgadzasz się z zapisywaniem tych danych prosimy o zmianę ustawień przeglądarki bądź opuszczenie witryny sklepu internetowego.
 5. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lub konfiguracji usług.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.


Załączniki:


Formularz odstąpienia od umowy
Sprawdź stan połączenia z internetem